UVAD. UNITAT DE VALORACIÓ I SUPPORT EN DROGODEPENDÈNCIES

La Unitat de Valoració i Suport en Drogodependències és un servei dirigit a persones que han comés delictes associats al consum de drogues o com a conseqüència de la seua addicció, elaborant informes pericials per a acreditar la drogodependència en el Judici Oral.

Així mateix, dóna suport i assessorament als òrgans judicials en matèria de conductes addictives.

“La justícia només és justícia quan humanitza a la persona”

Els trastorns addictius tenen una gran transcendència per les repercussions soci-sanitàries així com per l’elevada taxa de delinqüència que porta associada.

La necessitat d’individualització de la pena i la seua optimització de cara a la reinserció de la persona drogodependent fa aconsellable l’emissió d’informes pericials sobre la conducta addictiva, les circumstàncies que envolten al procés de l’addicció i la descripció del tractament més adequat. D’ací, la conveniència d’assessorament en matèria de drogodependències.

Activitats:

  • Assessorament en matèria de drogodependències a persones afectades, òrgans judicials i operadors jurídics en general.

  • Informació, orientació i derivació als recursos específics d’assistència a la persona drogodependent.

  • Assessorament legal, principalment a persones drogodependents, en temes judicials relacionats amb el seu trastorn addictiu.

  • Amb la finalitat d’acreditar la drogodependència i realitzar una proposta de tractament s’elaboren informes pericials dirigits als òrgans jurisdiccionals:

    • Informe pericial psicològic

    • Informes per a la suspensió i/o substitució de pena

    • Ratificació en Judici Oral a petició de l’òrgan jurisdiccional.